Fotogalerie

Josefovské údolí

Jsme na hranici státní přírodní rezervace Josefovské údolí, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je 105 ha.

V rezervaci je zachována pestrá řada různých. lesních typů. odpovídající rozmanitosti životních podmínek. které se vytvořily na styku dvou geologických podloží (devonských vápenců a brněnské vyvřeliny) ve značně členitém terénu s různým sklonem i různou expozicí a s možností teplotních inverzí.

Lesnický výzkum zařazuje zdejší porosty do 5 klimatickovegetačních stupňů, odpovídajících měnícím se klimatic¬kým podmínkám. Jsou to vegetační stupně dubový, bukodubový, dubobukový, bukový a ve fragmentech též vegetační stupeň jedlobukový.

Mezi nejteplejší lesní typy patří teplomilné doubravy s jihoevropským dubem pýřitým – šipákem, babykou, řešetlákem počistivým, třešní mahalebkou, dřínem, třešní křovitou a dřišťálem. V bylinném podrostu mají smíšeny prvky středoevropského listnatého lesa a kontinentálních černozemních stepí.

Nejchladnější jsou jedlové bučiny a suťová společenstva s klenem a jilmem drsným v chladných dnech údolí a bočních stržích. kde je původní i smrk. V jejich bylinném podrostu najdeme druhy horského mediteranního a středoevropského lesa smíšeny s druhy alpského a severského původu.

Zvlášť pěkně jsou v rezervaci vyvinuty lipové a dealpinské bučiny.

S hlavními skupinami lesních typů a s charakteristickými druhy rostlin vás seznámíme během dalšího putování.

Zde, na malém území, můžeme studovat zákonitosti rozvoje rozdílných lesních společenstev v jejich přiroze¬ném životním prostředí. Poznání těchto zákonitostí má nejen význam teoretický. ale i praktický při uplatnění těchto poznatků v pěstění lesních porostů. Rezervace je cenným vědeckým objektem, a proto zasluhuje všestranné ochrany.