Fotogalerie

Vyhlídka do Josefovského údolí

Před námi se otevírá vyhlídka do krasové části Josefovského údolí. Na skalnatém ostrohu na protější stráni vidíme Morozovovu vyhlídku s Ruským křížem (zastávka A) a na dně údolí huť Františku (zastávka 15).

Pod námi vidíme koruny horského suťového lesa s javorem horským - klenem a jilmem drsným.

Po levé straně, n.a sbíhajícím okraji skalnatého srázu s bizarními prastarými lípami. je v úzkém pruhu vyvinuta dealpinská bučina s hustým podrostem pěchavy vápno¬milné (Sesleria calcaria), která je pozůstatkem z období doznívající doby ledové.

Vlevo na protější slunné stráni Josefovského údolí jsou teplomilné doubravy s dubem pýřitým – šipákem. který zde na Moravě pronikl nejdále k severozápadu.

Cestou k další zastávce projdete starým porostem lipové bučiny. Je to zbytek původních rozsáhlých porostů, které pokrývaly stinné vápencové svahy žlebů Moravského krasu porostlé dnes uměle zavedenými smrčinami. V přirozených bučinách je místy vtroušena lípa velkolistá a srdčitá. javor horský - klen, jilm drsný a jasan ztepilý; dnes již vzácně se vyskytuje jedle bělokorá. Bylinný podrost je pro nedostatek světla v zapojených porostech značně sporý. Rostou zde druhy středoevropského horského lesa, jako např. mařinka vonná (Asperula odorata), samorostlík klasnatý (Actea spicata), bažantka vytrvalá (Mercurialis perennis), lýkovec jedovatý (Daphne meze¬reum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) spolu s orchidejemi - okroticí mečolistou a červenou (Cephalanthera ensifolia, C.rubra). V jarním aspektu je hojná kyčelnice devítilistá (Dentario enneaphyllos), dymnivky (Corydalis solida, C.cava) a sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides). Jako relikt z doznívajícího období glaciálu se v porostech vyskytuje i druh severských jehličnatých lesů - korálice trojklanná (Corallorhiza trifida).