Fotogalerie

Křtinský potok

Křtinský potok pod vývěrem je na značnou délku povrchového toku charakteristický poměrně stálou teplotou vody, která ani v zimních měsících neklesá pod 2° C, a potok tudíž nezamrzá. Je to důsledkem jeho dlouhého podzemního toku.

Druhová skladba ryb je velmi chudá. Žije zde poměrně početná populace pstruha obecného. Mimo něj se vyskytuje i vranka obecná. Z drobných bezobratlých živočichů obývajících dno převažují larvy jepic, pošvatek, chrostíků a pakomárů, dále blešivci, ploštěnky kamomilové. Tito živočichové jsou významnou složkou potravy pstruha.

Kameny porůstají bohaté nárosty rozsivek, zelených řas a mechu pramenisky (Fontinalis). Pod vývěrem Jedovnického potoka je zajímavá lokalita vzácné rudé řasy Batrachospernum miniliformis.

Ve stráni nad námi vidíme opět ukázku horského jiho- a středoevropského suťového lesa. V bylinném podrostu je zde nápadná dominantní měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). Je nápadná velkými srdčitými listy a vonnými nafialovělými květy, na podzim pak velkými, stříbřitě bělavými šešulkami, které obsahují semena měsíčkovitého tvaru.