Fotogalerie

Bučina

Trasa naučné stezky na chvíli odbočila ze státní přírodní rezervace a ocitáme se v hospodářském lese. Nynější starý bukový porost vznikl přirozenou obnovou staré bučiny stejné druhové skladby na sprašovém překryvu devonských vápenců.

Tento porost řadíme do tzv. dubových bučin, které patří mezi nejrozsáhlejší a produkčně nejvýznamnější skupiny lesních typů na území Moravského krasu. Přirozenými porosty jsou téměř čisté bučiny s přimíseným nebo vtroušeným dubem zimním, javorem horským - klenem a jedlí bělokorou. Bylinný podrost má travnatý charakter. Chybějí zde teplomilné druhy. Na minerálně bohatších půdách převládá v podrostu východoevropská ostřice chlupatá (Carex pilosa) a spolu s ní se vyskytuje mařinka vonná (Asperula odorata), jatemík podléška (Hepatica nobilis), pst roček dvoulistý (Majanthemum bifolium), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbjfera) a na vlhčích místech žindava evropská (Sanicula europaea), kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a papratka samice (Athyrium filix-femina). Vzácně se vyskytuje lilie zlatohlávek (Lilium martagon). Z vyšších poloh sem pronikají některé horské druhy jako věsenka nachová (Prenanthes purpurea), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), knotovka červená(Melandrium diurnum), pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus), rozrazil horský (Veronica montana), ječmenka evropská (Hordelymus europaeus), okrotice mečolistá(Cephalanthera ensifolia), samorostlík klasnatý (Actea spicata) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).